Jarosław Bujak

19 tekstów – auto­rem jest Ja­rosław Bu­jak.

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 4 lutego 2017, 22:03

Jak płynąć będzie Rze­ka me­go Życia?
Czy war­tkim stru­mieniem gnać będzie wśród Głazów Możliwości?
Czy sta­tecznym nur­tem popłynie sze­rokim Ko­rytem Stabilizacji?
Czy połączy się z inną Rzeką wzmac­niając ją swą Siłą?
Czy schnąć będzie po­woli płynąc Pus­ty­nią Losu?
Nie wiem!
Wiem jed­nak, że jak­kolwiek by nie płynęła, jak­kolwiek bym nią nie kiero­wał, i tak znaj­dzie swój kres w Oceanie Niebytu! 

myśl • 25 października 2014, 10:52

Nie każdy Człowiek jest Is­totą Ludzką
Nie każde Ser­ce jest Sied­liskiem Duszy
Nie każde Szczęście jest Osiągalne
Ale każdy dos­ta­je szan­se by być
Ludzkim, Uducho­wionym i Szczęśliwym! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 października 2014, 16:48

Opowieść starca

Mam na imię....
Choć tak nap­rawdę to nie ma żad­ne­go znacze­nia. Jes­tem ni­kim a ta­kich jak ja jest za­pew­ne wielu. Po­zos­tanę więc dla Was anonimowy.
Jes­tem nies­pełna trzydzies­to­let­nim star­cem. Ste­ranym przez życie, zniszczonym [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 26 lipca 2014, 06:35

Wieczór

Ten nieopi­sywal­ny czas nieok­reślo­ności po­między pełnym Życia dniem a wy­pełnioną Nieby­tem nocą. Czas gdy nie wiemy czy Dzień umarł już w objęciach No­cy czy wal­czy jeszcze os­tatni­mi pro­mieniami słońca roz­jaśniający­mi chmu­ry nisko [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 25 lipca 2014, 06:00

Światło

Usłyszałem kiedyś, że światło to życie.
Zas­ta­nawiam się czy światło nie jest tyl­ko wy­nikiem życia ale i je­go źródłem.
Bo cóż, na przykład, kry­je się za światłami reflektorów?
Kiedy jadąc nocą sa­mocho­dem widzę nad­jeżdżające, z [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 24 lipca 2014, 06:04

Rachunek

Obudził się w środ­ku no­cy. Prze­budze­nie było tak gwałtow­ne, że umysł nie nadążał za reak­cja­mi or­ga­niz­mu. Dłuższą chwilę nie pot­ra­fił przy­pom­nieć so­bie kim jest, gdzie jest, ja­ka to po­ra do­by. Po chwili [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 23 lipca 2014, 06:00

PRZYJACIELE

– Jak tu jest pięknie! Jes­tem ta­ka szczęśliwa!
Sta­liśmy objęci, z żoną, na ta­rasie nasze­go no­wego, niedaw­no za­kupione­go, dom­ku let­niego. Rzeczy­wiście było cu­dow­nie. Nieduży, piętro­wy, drew­niany do­mek uk­ry­ty wśród drzew la­su zaczy­nające­go się tuż [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 22 lipca 2014, 06:30

Postrzeganie

Czy zdarzyło się Wam kiedyś poz­nać ten przedziw­ny stan Nadświado­mości gdy budzi­liście się w środ­ku no­cy przeczu­wając, że Coś za­raz stać się mu­si ? Gdy, z nagła obudze­ni, czu­liście jak Rzeczy­wis­tość zagina [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 21 lipca 2014, 05:58

Po co nocą

Po co nocą wódkę chlać, kiedy le­piej ran­kiem wstać!
Po co w Księżyc wle­piać gały, gdy w świ­taniu urok cały?
Po co zdro­wie swe mar­no­wać, le­piej kar­pia upolować!
Za­miast wódki wy­pić łyczka, le­piej z wody [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 lipca 2014, 21:58
Zeszyty
  • Jarosław Bujak „Opowieść starca” – Wy­daw­nic­two: War­szaw­ska Fir­ma Wy­daw­nicza Rok wy­dania: 2015 Liczba stron: 186 IS­BN: 978-83-8011-039-7 For­mat:144x206 Zbiór je­denas­tu opo­wiadań o niez­wykle różno­rod­nej te­maty­ce. Za­gad­ka kry­minal­na, sek­re­ty i fa­tum, które są w sta­nie zniszczyć całą rodzinę, niebez­pie­czna przy­jaźń, ale również zachwyt pros­tym wędko­waniem i przy­jem­nością płynącą z prze­bywa­nia na łonie na­tury. Bo­hate­rowie to na pozór zwyk­li ludzie. Każdy z nich jed­nak no­si w so­bie ta­jem­nicę, która al­bo poz­wa­la mu przet­rwać, al­bo niszczy je­go i wszys­tkich dookoła.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

25 października 2014, 10:52Jarosław Bu­jak do­dał no­wy tek­st Jak płynąć będzie Rze­ka [...]

11 października 2014, 16:48Jarosław Bu­jak do­dał no­wy tek­st Nie każdy Człowiek jest [...]

26 lipca 2014, 06:35Jarosław Bu­jak do­dał no­wy tek­st Opowieść star­ca

25 lipca 2014, 06:00Jarosław Bu­jak do­dał no­wy tek­st Wieczór

24 lipca 2014, 06:04Jarosław Bu­jak do­dał no­wy tek­st Światło

23 lipca 2014, 06:59AsiKa sko­men­to­wał tek­st Rachunek

23 lipca 2014, 06:00Jarosław Bu­jak do­dał no­wy tek­st Rachunek

22 lipca 2014, 15:35Moreno sko­men­to­wał tek­st PRZYJACIELE

22 lipca 2014, 09:29malowana la­la sko­men­to­wał tek­st PRZYJACIELE

22 lipca 2014, 06:30Jarosław Bu­jak do­dał no­wy tek­st PRZYJACIELE